top of page

The article is available in another language

uk4.jpg
sweden4.jpg
Untitled design (25)_edited.jpg

Kan fange opp hjerneskader hos premature barn etter kun noen måneder

Klinikere og forskere ved St. Olavs hospital og NTNU klarer tidlig å påvise hjerneskader og Cerebral parese gjennom observasjon av spedbarns spontane bevegelser. I prosjektet «In-Motion» sendes videoopptak til eksperter med spesialerfaring fra kliniske undersøkelser. I tillegg utvikles det maskinlæringsalgoritmer og modeller for automatisk sporing av Cerebral parese. CheckWare har en sentral rolle i overføringene av videoene.

Rundt 120 babyer og småbarn rammes av Cerebral parese (CP) årlig i Norge. Dette gjelder ofte prematurfødte, barn som har fått for lite surstoff under fødsel, eller barn som har hatt hjerneblødning.

 

Noen barn med CP fanges opp under oppfølging på sykehuset, andre i primærhelsetjenesten. Siden det er lettere å observere funksjonsnedsettelsen når barna begynner å krabbe, reise seg og gå, får de fleste rammede diagnosen når de er mellom ett og to år.

InMotion

Samarbeid mellom St. Olavs Hospital, Helse Midt-Norge og NTNU.

Nåværende kapasitet på 50-60 barn i Trøndelag årlig.

Les mer om In-Motion her.

- Cerebral parese er en sykdom som ikke kan kureres. Det finnes ingen medisin mot sykdommen. De rammede får en nedsatt motorisk funksjon av ulik grad, noen lettere, andre mer alvorlig. Vi ønsker å påvirke hvor mye funksjonsnedsettelsen faktisk blir og vil bremse sykdommen gjennom forebygging, sier Lars Adde. Han er ansvarlig for all medisinsk forskningsvirksomhet i In-Motion-konseptet ved St. Olavs hospital og NTNU.

- Løsningen er en vinn-vinn-vinn-situasjon både for barn med sykdommen, barn som får utelukket sykdommen, og for helsevesenet. For pasientene med CP har det stor betydning at sykdommen oppdages tidlig slik at de kan få tidlig hjelp. Samtidig er verdien i å få utelukket CP stor for bekymrede foreldre. Ikke minst vil det ha en innvirkning på ressursene hos helsevesenet ved å få utelukket eller bekreftet diagnosen tidlig.

Lars Adde

Spesialist i barnefysioterapi og ansvarlig for medisinsk forskningsvirksomhet i In-Motion

Jo tidligere, jo bedre

Adde har mer enn 22 års erfaring fra arbeid med diagnostikk og behandling ved nyfødt intensiv avdeling, samt oppfølgingsprogrammer av syke nyfødte i spesialisthelsetjenesten. Han har bakgrunn som fysioterapeut med spesialisering innen barnefysioterapi, samt en doktorgrad i klinisk medisin.

 

Han kan ikke understreke mange nok ganger hvor viktig det er å kartlegge de nyfødte tidlig nok. Med fremskreden CP er det risiko for andre komplikasjoner som stivhet i ledd, smerter, ernæringsvansker, nedsatt syn og hørsel, som igjen kan føre til gjentatte sykehusinnleggelser og operasjoner.

 

Det er viktig å oppdage hvem som kan bli syk tidlig, men det er like viktig å vi finne ut av hvem som ikke har eller ikke vil utvikle CP. At 8-10 prosent av barn i den medisinske risikogruppen får CP betyr også at det er rundt 90 prosent som ikke får CP.

 

- Løsningen er en vinn-vinn-vinn-situasjon både for barn med sykdommen, barn som får utelukket sykdommen, og for helsevesenet. For pasientene med CP har det stor betydning at sykdommen oppdages tidlig slik at de kan få tidlig hjelp. Samtidig er verdien i å få utelukket CP stor for bekymrede foreldre. Ikke minst vil det ha en innvirkning på ressursene hos helsevesenet ved å få utelukket eller bekreftet diagnosen tidlig.

Babyer filmes hjemme i normale, kjente forhold

Den kliniske observasjonsmetoden for å analysere barnets bevegelser heter General Movement Assessment (GMA) og utføres når barnet er 2-4 måneder gammelt etter det som opprinnelig var termin for fødsel. Metoden anbefales for å identifisere de barna som har stor risiko for å få CP. Da kan man ganske sikkert slå fast om barna er i høy eller lav risiko for å utvikle CP.

 

GMA ble utviklet tidlig på 2000-tallet og er blitt omfattende vitenskapelig dokumentert frem til i dag. Barnet filmes i tre minutter mens det ligger på ryggen og beveger seg uforstyrret slik at spontane bevegelser kan observeres. Etterpå kan filmen analyseres ved hjelp av GMA. Det er trenede kliniske observatører som står for observasjonene.

 

- I mange år ble kontrollen kun foretatt på sykehuset. For å gjennomføre måtte foreldre og barn inn til time. Det var veldig mye som skulle klaffe i den oppsatte timen: Barnet måtte være våkent, aktivt, komfortabelt og generelt ha det bra når opptaket skulle tas. Nå tas opptaket hjemme når det passer barnet best. I ro og mak får foreldrene anledning til å gjennomføre filmingen uten å måtte reise til sykehuset, forklarer Lars Adde.

 

Han tilføyer:

- Dette bidrar ikke bare til at kvaliteten på opptaket blir bedre, men gjør også at foreldrene blir mer inkludert i prosessen, i stedet for å være passive tilskuere.

 

Videoene blir sendt fra de foresatte til sykehuset. GMA-vurderingen gjøres avstandsbasert før familien gis beskjed om videre fremdrift, inkludert kontroller. Slik er det mulig å fange opp tegn på CP i en tidligere fase.

- I mange år ble kontrollen kun foretatt på sykehuset. For å gjennomføre måtte foreldre og barn inn til time. Det var veldig mye som skulle klaffe i den oppsatte timen: Barnet måtte være våkent, aktivt, komfortabelt og generelt ha det bra når opptaket skulle tas. Nå tas opptaket hjemme når det passer barnet best. I ro og mak får foreldrene anledning til å gjennomføre filmingen uten å måtte reise til sykehuset. Dette bidrar ikke bare til at kvaliteten på opptaket blir bedre, men gjør også at foreldrene blir mer inkludert i prosessen, i stedet for å være passive tilskuere.

Lars Adde

Spesialist i barnefysioterapi og ansvarlig for medisinsk forskningsvirksomhet i In-Motion

CheckWare med videoløsning for hjemmebruk

For In-Motion-prosjektet har det vært svært viktig å velge rett løsning for avstandsbehandling, ikke minst av hensyn til personvernet. Det er utfordringer knyttet til for eksempel å bruke smart-telefoner med videofilmer av pasientene, derfor måtte prosjektet tråle markedet for oppsett som ivaretok alle personvernreguleringer.

 

- Vi har jobbet lenge med ulike løsninger, inkludert en app som var svært kostbar. Etter hvert kom vi over CheckWare som hadde et system for å sende ut spørreskjemaer til pasienter. Løsningen var regulatorisk avklart i Helse Midt-Norge, noe som var viktig for oss, forklarer Adde.

Forekomst av Cerebral Parese i Norge

Cerebral parese (CP) er den vanligste årsaken til motorisk funksjonshemming hos barn og forekommer hos omtrent to per 1000 levendefødte barn (FHI.no)

120 norske barn får diagnosen Cerebral parese hvert år (FHI.no).

Det finnes ingen kur for CP, men behandling kan lindre plager og forbedre motorikk (FHI.no).

HEMIT (Helse Midt-Norge IT), som er IT-organisasjonen ved St. Olavs hospital, fikk i oppdrag å jobbe frem en skreddersydd løsning for innsending av videofiler fra foreldre med premature barn. Det ble satt opp et system i samarbeid med CheckWare: Det inneholdt blant annet automatiske meldinger ved bruk av SMS til foreldre, og muligheter for å få opplæringsmateriell digitalt.

 

- De involverte foreldrene benytter CheckWare-løsningen for å sende videoene til oss. Vi får en unik oversikt for å se hvem som har fått meldinger, sendt inn videoer, fått purringer og så videre. For oss som skal samle inn videoene, er dette en revolusjon. Der hvor vi før har sittet med Excel-ark og manuelle operasjoner med telefoner og Outlook, er CheckWare-løsningen i dag helautomatisert, sier Adde.

 

Han understreker at de i dag med trygghet kan gjennomføre en god kvalitetskontroll. Gjennom undersøkelser og spørreskjema forsikrer de seg om at foreldre synes metoden fremstår som en trygg måte å filme og overføre videoer av barna.

 

- Foreldrene synes dette er en helt super måte å sende inn video på. Det oppleves som sikkert og gjennomførbart, og like trygt som å måtte dra inn til sykehuset for å filme.

 

-  Jeg fremsnakker CheckWare-løsningen veldig, selv om den kun ble satt i gang for seks måneder siden, sier han og trekker spesielt frem en nøkkelperson hos HEMIT:

 

- Per-Henning Valderhaug er rådgiver i HEMIT. Han har gjort en kjempejobb for å få på plass løsningen og vært bindeleddet mellom det kliniske miljøet og CheckWare. Han bør definitivt kunne sole seg i glansen, fordi han har vært avgjørende for prosjektet, mener Adde.

De involverte foreldrene benytter CheckWare-løsningen for å sende videoene til oss. Vi får en unik oversikt for å se hvem som har fått meldinger, sendt inn videoer, fått purringer og så videre. For oss som skal samle inn videoene, er dette en revolusjon. Der hvor vi før har sittet med Excel-ark og manuelle operasjoner med telefoner og Outlook, er CheckWare-løsningen i dag helautomatisert.

Lars Adde

Spesialist i barnefysioterapi og ansvarlig for medisinsk forskningsvirksomhet i In-Motion

Maskin vs menneske

Bak In-Motion står et tverrfaglig forskerteam bestående av fysioterapeuter, nyfødtleger, barneleger, bevegelsesvitere og dataingeniører. In-Motion-teamet dekker kliniske nasjonale og internasjonale studier på flere steder i Norge, Danmark, USA, Belgia, Kina, India og Tyrkia, som sammen danner en database for multisenterstudier.

 

Adde er spesialist i barnefysioterapi, GMA-observatør og kan alt om spedbarnas spontane bevegelser. Med seg på laget har han Espen A. F. Ihlen som er ansvarlig for maskinlæringsalgoritmen sammen med Daniel Groos ved NTNU. Sistnevnte disputerte for kun noen uker siden. Et helt avgjørende fagmiljø å ha i ryggen er Norwegian Open AI-Lab, med professor Heri Ramampiaro ved NTNU i spissen. Dette miljøet kommer til spille en sentral rolle i det videre utviklingsarbeidet med automatisering og digitalisering i In-Motion.

 

Det er verdt å merke seg at In-Motion er basert på to «pilarer»: Den ene pilaren bruker medisinsk ekspertise til å klassifisere spontane bevegelser, og risikovurderer sannsynligheten for utvikling av CP. Den andre pilaren bruker opptrenede maskinlæringsmodeller til å gjøre det samme med automatisk billedanalyse. Begge pilarene bruker 3 minutter lange videoopptak av spedbarnets spontane bevegelser ved 2-4 måneders alder som grunnlag.

 

- Vi trener opp en maskinlæringsalgoritime til å mønstergjenkjenne bevegelsene i et videobilde. Så bruker vi dette til å si noe om sannsynligheten for at barnet utvikler CP. De automatiserte resultatene skal kun benyttes som beslutningsstøtte i beslutningsprosessene som fortsatt blir foretatt av menneskelig ekspertise, sier Adde.

 

Han forklarer at prosessene er ganske kompliserte og at hjernen til eksperten må øves opp for å kunne gjenkjenne bevegelsesmønstrene hos en baby. Kompetansen bør vedlikeholdes, samtidig som de jobber med rekruttering av nye eksperter.

Drømmen om automatiserte bevegelsesanalyser

In-Motion følger for tiden 50-60 barn årlig i Helse Midt-Norge. På nasjonal basis kan de se for seg 7-800 barn i året.

 

- Denne drømmen om videofilming og en automatisk bevegelsesanalyse har jeg faktisk hatt i 20 år. Avstandsbasert tidlig risikovurdering for utvikling av CP hos alle syke, nyfødte i Norge er nå faktisk innen rekkevidde. Det er takket være at vi har funnet en løsning hvor vi har kunnet hente inn videoene på en god og pasientsikker måte, sier han og forklarer at videoløsningene foreløpig ikke er tilgjengelig andre steder enn i Helse Midt-Norge.

 

Lars Adde er en del av et tjenesteinnovasjonsprosjekt i Helse Midt-Norge sammen med Beate Horsberg Eriksen ved Ålesund Sykehus, Kristin Åberg ved Levanger Sykehus og Kristine Grünewaldt på St. Olavs hospital.

 

- Vi jobber nå for å kunne ta løsningen i bruk flere steder i Norge. Vi ønsker å utvide CheckWare-løsningen til andre helseregioner for avstandsbasert ekspertvurdering.

Adde tilføyer:

 

- Den ultimate drømmen er at hele verden skal få tilgang. Men først må vi få testet en pilot med algoritmen. I første omgang er det realistisk å jobbe mot sykehusene i hele Norge. Vi må sørge for at flest mulige nybakte familier får tilgang til hjemmeundersøkelser tidligst mulig.

InMotions bruk av CheckWare

Respondentverktøy:

 • Kartlegginger

 • Planer

Helsepersonellverktøy:

 • Kliniske rapporter

 • Behandlerinnsikt

 • Behandlingsroller

 • Eksport av rådata

Systemstyringsverktøy:

 • Systeminnstillinger

 • Tilgangskontroll

 • Systemlogg

 • Systemrapporter

 • Respondenthåndtering

 • Helsepersonellhåndtering

 • Autentisering : Bank ID

bottom of page